PL | EN
Firma Tagmap jest m?od?, ambitn? firm? powsta?? w odpowiedzi na istniej?ce zapotrzebowanie na specjalistyczne us?ugi z zakresu fotogrametrii, gis, geodezji i kartografii.

Trzon firmy stanowi? absolwenci Akademii Górniczo – Hutniczej posiadaj?cy 6-letnie do?wiadczenie w realizacji krajowych i zagranicznych projektów.
Sw? konkurencyjno?? w porównaniu z innymi du?ymi firmami zawdzi?czamy niskim cenom us?ug i dotrzymywaniu terminów.

Podstawowa dzia?alno?? firmy zwi?zana jest mi?dzy innymi z:
- opracowaniem numerycznych modeli terenu, ortofotomap, map sytuacyjno-wysoko?ciowych, wizualizacji 3D
- kalibracj?, digitalizacj? i wykonaniem obiektowych map cyfrowych, zasadniczych, tematycznych

Do ich realizacji firma wykorzystuje nowoczesne oprogramowanie, fotogrametryczne stacje cyfrowe, najnowszy sprz?t komputerowy co w po??czeniu z do?wiadczeniem gwarantuje sprawno?? i wysok? jako?? us?ug.
Copyright 2008 Tagmap